Nasz cel

P1060054

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, która powinna budzić w nas dumę.

Ponad stuletnia tradycja, protektorat Prezydenta RP, ale przede wszystkim… sto tysięcy członków, a każdy z nich tak inny. Różnią się wiekiem, poglądami, wyglądem, zainteresowaniami, czy nawet – o ironio! – kolorem skóry i narodowością. W jakim celu oni wszyscy połączyli się w jedno, po co zjednoczyli się w jednej organizacji? To pytanie będziemy dzisiaj bardzo bacznie analizować.
Naszym pierwszym, najbardziej oczywistym źródłem, z którego skorzystamy, będzie Statut ZHP. Chociażby ze względów prawnych powinien on zawierać informacje odnośnie celów działania organizacji. Odpowiedź na to pytanie była chyba jednak wystarczająco trudna dla samych autorów naszego Statutu. Dlaczego? Brakuje w nim klarownej, jednoznacznej odpowiedzi! Zamiast tego znaleźć możemy ciągnącą się listę „głównych celów ZHP”:

„[…]4. Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.[…]”

Statut Związku Harcerstwa Polskiego

Być może tak szerokie opisanie celów wymagane jest przez przepisy. Sprawdźmy jednak, co na temat celów ZHP mówi niedawno zaktualizowana, oficjalna strona internetowa www.zhp.pl:

„[…]Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań[…]”

http://zhp.pl/ozhp/misja-zhp/

W tym miejscu znaleźć możemy bardziej skrótowy zarys celowości działania naszej organizacji. Spróbujmy przeanalizować te dwa zdania, napisane w dość podniosłym charakterze. Pierwsze z nich wystarczająco klarownie tłumaczy cel funkcjonowania Związku.
Od prawie stu lat – właściwie od początku funkcjonowania naszej organizacji, od źródeł stawialiśmy sobie te same cale, przyświecały nam te same ideały;
Wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – wspieranie, zatem nie zastępowanie zadań wykonywanych w ramach procesu wychowania powierzonych rodzicom i szkole, ale uzupełnianie ich o wartości przekazywane przez ruch harcerski;
Wszechstronny rozwój – stawianie na wszystkie dziedziny życia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, naukowego etc., doprowadzanie do jak największej wszechstronności harcerzy i posiadania przez nich szerokiej wiedzy ogólnej.
Drugie zdanie jedynie dopełnia pierwsze, stanowi potwierdzenie przyjętej tezy:
Kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań – rozwijanie młodego człowieka w sposób aktywny, dający mu pole do popisu, pozwalający na dostosowanie programu ZHP do potrzeb konkretnej osoby.
Opracował ćwik Filip Kobus